Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Lipowa"

dodane dnia 2005-08-18 08:27 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

UCHWAŁA NrXXVIII/163/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 1 marca 2005 roku


w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki odpadami dla gminy Lipowa"


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.2 pkt 15 , art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U.nr 142 z 2001 e.poz.1591 z póżn.zm./art.18 ust.1 w związku z art.17ust.1 iust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz.U.nr 62 , poz.627 z pożn. zm./, art.14 ust.6 i ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz art.100 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne/Dz.U.nr 115 , póz. 1229 z póżn.zm./ na wniosek Wójta Gminy i po zapoznaniu się z opinią Zarządu Powiatu Żywieckiego „ Zarządu Województwa Śląskiego i Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie

Rada Gminy w Lipowej uchwala :


&1

Przyjmuje się do realizacji „Plan gospodarki odpadami dla gminy Lipowa „

&2

Całość opracowania stanowi integralną cześć niniejszej uchwały .

&3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa .

&4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .