Gmina Lipowa

Apel do Wojewody Śląskiego

dodane dnia 2005-05-24 13:49 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

Rada Gminy w Lipowej
zebrana na sesji w dniu 26 kwietnia 2005 roku
uchwala niniejszy


A P E L

Do Wojewody Śląskiego o pozytywne zaopiniowanie i przekazanie wniosku do Ministra Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa w rejonie sołectwa Lipowa - Ostre do realizacji budowy retencyjnego zbiornika dla Gminy Lipowa


Z uwagi na brak innych możliwości zaopatrzenia w wodę wodociągu dla Gminy Lipowa oraz nie uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego do 2003r. z uwagi na zmniejszającą się ilość wody w potoku Leśnianka, jesteśmy zmuszeni wyrazić niniejsze stanowisko w tej sprawie. Planowane budowa zbiornika retencyjnego jest ujęta w "Programie Mała Retencja".
Głównym celem tego zbiornika jest gromadzenie wody w okresach nagłych spływów i wiosennych roztopów co pozwoli zaopatrzyć w wodę wodociąg gminny dla mieszkańców Gminy Lipowa w 2006 roku i uzyskać gwarancję posiadanego pozwolenia wodno - prawnego przez Grupę Żywiec Spółka Akcyjna.
Planowany zbiornik pełniłby również funkcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
Istotnym faktem planowanej inwestycji jest to, iż są zabezpieczone środki finansowe pozabudżetowe.
Przeanalizowane były również inne alternatywne rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę i jest to jedyne możliwe efektywne rozwiązanie wielu problemów w gospodarce wodnej.