Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie sprawiania pogrzebu zmarłym podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej i innym osobom nie objętym ubezpieczeniem społecznym

dodane dnia 2005-04-15 14:10 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

Uchwała Nr XXIV/138/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 16 listopada 2004r.


w sprawie sprawiania pogrzebu zmarłym podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej i innym osobom nie objętym ubezpieczeniem społecznym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001r. Dz.U. Nr.142, póz.1591 z póź.zm./ w związku z art. 17 ust.1 lit.15, art.39 ust.2, art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, póz. 593 z póź.zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala


§1

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej sprawia pogrzeb osobom zmarłym, które w chwili zgonu zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy i nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia im pogrzebu.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej może sprawić pogrzeb osobom zmarłym, które w chwili zgonu zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy, posiadającym rodzinę, przy czym rodzina ta odmawia sprawienia pogrzebu lub nie może takiego pogrzebu sprawić ze względów materialnych.

§2

Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawowania pochówku zgodnie z wyznaniem zmarłego /typu: trumna, transport zwłok, wykopanie grobu, niezbędne ubranie i wiązankę kwiatów - po najtańszych cenach/.

§3

1. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej w całości lub części.
2. Nie podlega zwrotowi zasiłek na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu, jeżeli dochód w rodzinie spadkobiercy nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
3. Zasiłek na koszty pogrzebu może być przyznany jako bezzwrotny rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, jeżeli śmierć była ich następstwem.
4. Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki związane z pogrzebem pokrywa się z tego zasiłku.

§4

1. Podstawą ustalenia zakresu obowiązku zwrotu zasiłku, jest sytuacja osoby i rodziny świadczeniobiorcy, ustalona przez GOPS na podstawie dokumentów i wywiadu środowiskowego.
2. O obowiązku zwrotu zasiłku na koszty pogrzebu oraz zakresie tego obowiązku, postanawia Kierownik GOPS, po przeprowadzeniu postępowania w decyzji przyznającej zasiłek.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej

§6

Traci moc Uchwała Nr XXII/ 127/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 5 października 2004r. w sprawie sprawiania pogrzebu zmarłym podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej i innym osobom nie objętym ubezpieczeniem społecznym oraz ustalania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.