Gmina Lipowa

XXXI Sesja Rady Gminy Lipowa

dodane dnia 2012-11-28 14:01 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

Zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2012 roku o godz. 14:00, na wniosek Wójta Gminy Lipowa w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Lipowa na 2013 rok.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Lipowa na 2013 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na rok 2012.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/102/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012.
7.Zamknięcie posiedzenia.