Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny

dodane dnia 2004-12-08 13:48 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

UCHWAŁA Nr XXI/122/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 31 sierpnia 2004 roku


w sprawie przyjęcia darowizny


Na podstawie art. 44 pkt 5 oraz art. 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 rpku/

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§ 1

Przyjąć darowiznę od Skarbu Państwa w postaci udziału w wysokości 1/4 części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 39 o pow. 536 m2, położona w Leśnej na mienie komunalne Gminy Lipowa.

§ 2

Udziały w wysokości 3/4 części w/w nieruchomości stanowią własność mienie komunalne Gminy Lipowa.

§ 3

Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łącznie z zawarciem aktu notarialnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.