Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu

dodane dnia 2004-12-08 13:25 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

UCHWAŁA Nr XX/115/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 27 lipca 2004 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku/ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§ 1

Rada Gminy w Lipowej zaciąga kredyt w wysokości 474.426,54 zł z Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych Oddział w Bielsku - Białej na pokrycie występującego deficytu budżetowego w roku 2004 z przeznaczeniem na finansowanie pomostowe inwetycji drogowych.

§ 2

Spłata kredytu nastąpi po otrzymaniu dotacji SAPARD nie poźniej niż 31 grudnia 2004 roku.
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dnmiem podjęcia.