Gmina Lipowa

Uchwała Nr XVIII/150/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu

dodane dnia 2012-09-06 14:52 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

Uchwała Nr XVIII/150/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 31 sierpnia 2012


w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Mali odkrywcy ruszają w dalszą podróż” nr WND-POKL.09.05.00-24-548/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 8 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Zatwierdza się projekt pt. „Mali odkrywcy ruszają w dalszą podróż” nr WND-POKL.09.05.00-24-548/11, okres realizacji projektu: od 01.09.2012 do 28.02.2013 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.