Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zasad przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych

dodane dnia 2004-12-08 12:47 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec


Uchwała Nr XVIII /101 / 04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie zasad przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późn.zm./, w związku z art.23 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie / Dz .U. Nr 96, poz.874 z późn.zm./ oraz art.118 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 15, póz. 148 z 2003r z późn.zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§1

1. Niniejsza Uchwała określa zasady zlecania do realizacji zadań publicznych, z zakresu zadań własnych Gminy Lipowa innych niż zadania publiczne określone w art.4 ust.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie / Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873/, wraz z przyznawaniem na ten cel dotacji.
2. Realizacja zadań , o których mowa w pkt. 1 może być zlecana podmiotom określonym w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie Dz.U.Nr 96 poz.873 z 2003 roku/.
3. Dotacje są przyznawane w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Lipowa na dany rok budżetowy.
4. Roczny program współpracy z podmiotami, o których mowa w pkt.2 jest uchwalany corocznie przez Radę Gminy Lipowa, na mocy odrębnej Uchwały.

§2

Ilekroć w Uchwale jest mowa o :
1. Gminie - rozumie się przez to Gminę Lipowa,
2. Podmiocie - rozumie się przez to
1/ Organizacje Pozarządowe.
21 Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3/ Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

§3

1.Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji w terminie do 15 października poprzedzającego rok budżetowy.
Wójt Gminy może wyznaczyć dodatkowe terminy do składania wniosków o udzielenie dotacji w trakcie roku budżetowego.
2.W przypadku określonym w pkt.1 ogłoszenie o wyznaczeniu dodatkowego terminu należy podać do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania wniosków poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w
Lipowej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w poszczególnych Sołectwach Gminy Lipowa.

§4

1. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego są składane w Sekretariacie Gminy Lipowa.
2. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz.1891/.
3. Opiniowanie ofert następować będzie w referatach merytorycznych.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad w złożonej ofercie
należy podmiot składający ofertę wezwać do usunięcia braków w terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania , informując iż oferta niepełna lub nieprawidłowo sporządzona pozostanie bez rozpatrzenia.

§5

1.Przy rozpatrywaniu ofert o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności:
1/ znaczenie zadania dla realizowanych przez Gminę celów,
2/ wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację zadania,
3/ ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji,
4/ ocenę możliwości realizacji zadania przez Podmiot,
5/ analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim.
2. Wyboru najbardziej korzystnych ofert dokonuje Wójt Gminy.
3. Rozpatrzenie ofert następuje w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 3.
4. Rozstrzygnięcie dotyczące wyboru ofert jest podawane do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipowej oraz w siedzibie
Urzędu Gminy Lipowa wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.
5. Od chwili złożenia wniosku do zakończenia postępowania określonego niniejszą Uchwałą
zapewnia się pełną jawność jego przebiegu , a w szczególności poprzez :
1/ publiczne ogłoszenie wykazu złożonych wniosków,
2/ zapewnienie uczestnikom wglądu do opinii wydawanych w sprawie wniosków,
3/ podanie do publicznej wiadomości rozstrzygnięć w sprawie wniosków .

§6

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się na podstawie zawartej umowy, pomiędzy Gminą a Podmiotem reprezentowanym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.
2. Umowę ,o której mowa w pkt. 1 sporządza się z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 71 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 15,poz.148 z 2003 roku z późn.zm./ oraz w innych obowiązujących w tej kwestii przepisach prawa.

§7

1.Wójt Gminy jest zobowiązany do prowadzenia kontroli w zakresie wykonywania umowy na zasadach w niej określonych, która w szczególności dotyczy :
1/ stanu realizacji zadania,
2/ efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3/ prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadania,
4/ prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy,
5/ spełniania zasad określonych w umowie.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zleconego zadania Wójt Gminy dokonuje kontroli wykorzystania dotacji.
3. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego jej wykonania.

§8

1.Po zakończeniu realizacji zadania publicznego podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do przedłożenia Wójtowi Gminy sprawozdania z realizacji zadania zgodnie ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie : wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U. Nr 193, póz. 1891 z 2003 r/.
2. Rozliczenie, o którym mowa w pkt.1, powinno nastąpić w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
3. Zatwierdzenie realizacji zadania przez Wójta Gminy powinno nastąpić nie później niż do końca roku budżetowego.

§9

Ujęcie w budżecie Gminy kwoty dotacji na określone zadania nie stanowi podstawy do roszczeń osób trzecich wobec budżetu Gminy.

§10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.