Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Lipowa

dodane dnia 2004-12-08 12:35 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

UCHWAŁA Nr XVIII/102/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Lipowa


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591/ i art. XII ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy /Dz. U. Nr 24 poz. 142 z późn. zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala:


§ 1

Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności, zwane dalej "placówkami" powinny być otwierane i zamykane w przedziale czasowym pomiędzy godziną 6.00 a 22.00.

§ 2

W godzinach nocnych, tj. pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00 muszą być czynne:
a) placówki świadczące usługi hotelarskie, turystyczne, rekreacyjne oraz w zakresie organizacji przyjęć, pomoc drogowa, stacje paliw, zakłady pogrzebowe, parkingi
b) placówki handlu detalicznego.

§ 3

Określa się maksymalny czas pracy we wszystkie dni tygodnia dla zakładów gastronomicznych następująco:
a) zakłady gastronomiczne nie prowadzące działalności rozrywkowej - od godz. 6.00 do godz. 24.00
zakłądy gastronomiczne prowadzące działalność rozrywkową /zabawy, dyskoteki/ nie dotyczy wesel i innych impres okolicznościowych urządzanych przy drzwiach zamkniętych dla grup zorganizowanych:
- poniedziałek - piątek, niedziela od godz. 6.00 do godz. 24.00
- sobota od godz. 6.00 do godz. 1.00 dnia następnego

§ 4

W okresie od kwietnia do października mogą być czynne ogródki i tarasy funkcjonujące przy istniejących placówkach gastronomicznych.

§ 5

Informacja o czasie pracy placówki powinna być umieszczona na drzwiach wejściowych placówki. Zamykanie placówek z powodu urlopu lub remontu może nastąpić wyłącznie po umieszczeniu w widocznym miejscu informacji na 7 dni przed planowanym zamknięciem z uwzględnieniem czasu zamknięcia.

§ 6

Winni naruszenia przepisów o dniach i godzinach otwierania i zamykania placówek podlegają karze grzywny określonej w art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy /Dz. U. Nr 24 poz. 142 z późn. zm/.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.