Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki

dodane dnia 2004-12-08 12:20 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

UCHWAŁA Nr XVIII/103/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. C, oraz art. 58 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku/ oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§ 1

Rada Gminy w Lipowej zaciąga pożyczkę w wysokości 180.447 zł z Banku Ochrony Środowiska w Bielsku - Białej na pokrycie występującego deficytu budżetowego w roku 2004 z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Lipowej.

§ 2

Okres spłaty pożyczki wynosił będzie 7 lat - do 2010 roku.
Spłata pożyczki rozpocznie się miesiąc od zakończenia realizacji zadania w 2004 roku.
Źródłem pokrycia spłat pożyczki będą dochody własne gminy.
Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny in blanco.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVI/89/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 10 lutego 2004 roku.