Gmina Lipowa

Uchwała nr XXVII/144/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Leśnej.

dodane dnia 2012-07-05 08:18 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

Uchwała nr XXVII/144/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 22 czerwca 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Leśnej.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust.1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651 z późn. zm.).

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§1.


Wyraża się zgodę dotychczasowemu dzierżawcy na wydzierżawienie części działek o nr 1478,1479 o pow. 850 m2 położonych w Leśnej, objętych księgą wieczystą o nr BB1Z/00083238/0 na czas nieoznaczony, więcej niż 3 lata.

§2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.