Gmina Lipowa

Uchwała nr XXVII/142/12 Rady Gminy Lipowa w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej

dodane dnia 2012-07-05 08:13 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

Uchwała nr XXVII/142/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 22 czerwca 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.15 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala:

§ 1.


Dokonać zamiany części nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka 717/9 o pow. 379 m2 stanowiącej własność Pani Marii Fabia, położonej w Siennej na nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 716/2 o pow. 379 m2 stanowiącej własność Gminy Lipowa, położona w Siennej, z uwzględnieniem dopłaty, w wysokości równej różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.