Gmina Lipowa

Uchwała nr XXVII/141/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipowa.

dodane dnia 2012-07-05 08:11 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

wersja archiwalna

Uchwała nr XXVII/141/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipowa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uznaje za bezzasadną skargę złożoną przez Państwa Annę i Wiesława Wójcickich dotyczącą zaniechania przez Wójta Gminy podjęcia czynności zmierzających do doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.