Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

dodane dnia 2004-12-08 12:02 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

UCHWAŁA Nr XVIII /1087 04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ,oraz art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2000r Nr 71 poz.838, Nr 86 poz.958 z 2001r Nr 125 poz.1371 z 2002r, Nr 25 poz.253, Nr 41 poz.365, Nr 62 poz.554, Nr 74 poz.672, Nr 89 poz.804, Nr 113 poz.984, Nr 216 poz.1826, oraz z r.2003 nr 200 póz. 1953.7

Rada Gminy w Lipowej uchwala
co następuje:


§ 1

Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Urząd Gminy w Lipowej za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt.1-3.

§ 2

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa
w § 1 pkt.1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 1,05zł
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości 4,00zł
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 10,00zł
2.Stawki określone w ust.1 pkt.1 stosuje się także do chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,
3.Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m pasa drogowego w wysokości 0,55zł
4.Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3

1.Z zastrzeżeniem ust.2 za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym 4,00zł
2) w obszarze zabudowanym 10,00zł
3) na drogowym obiekcie inżynierskim 80,00zł
2.Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt.2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego:
1) poza obszarem zabudowanym 2,00zł
2) w obszarze zabudowanym 5.00 zł
3) na drogowym obiekcie inżynierskim 40,00zł
3.Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczania urządzenia w pasie drogowym. 4.Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§4

1.Z zastrzeżeniem ust.2 za każdy dzień zajęcia pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego
a) poza terenem zabudowanym 0,40zł
b) w terenie zabudowanym 0,70zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów 0,30zł
3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) 0,50zł
4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe 0,30zł
2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m2 powierzchni w wysokości:
1) w odniesieniu do reklamy informującej o towarze, usługach, osobie lub ruchu społecznym 1,50zł
2) umieszczonej nad obiektem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o wykonywanej działalności, godzinach otwarcia i nazwisku właściciela, której powierzchnia nie przekracza 1m2 0,50zł

§ 5

Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2, lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie, jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.