Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie finansowania zadania z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Lipowa przy udziałe środków SAPARD

dodane dnia 2004-12-08 11:25 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

UCHWAŁA NrXVIII/110/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie finansowania zadania z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Lipowa przy udziale środków SAPARD


Na podstawie art.l8 ust.2 pkt. 4 i pkt.15 , art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z póżn. zm. / oraz art.110 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 26 listopada I998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z I998 roku nr 155 póz. 1014 z póżn.zm. /

Rada Gminy w Lipowej
uchwala :


§1

Inwestycja jest finansowana przez Gminę Lipowa przy współudziale środków z Programu SAPARD , uwzględniając koszty rzeczywiste tj. po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie roboty :
a/ zadanie „Modernizacja drogi Wielidroga - Lipowa Brzeziny w Lipowej „
- koszt całkowity zadania po przetargu - 268.825,33
- wielkość środków finansowych SAPARD - 201.619.00
- wielkość środków finansowych budżetu Gminy - 67.206,33

§2

Niniejsza Uchwała stanowi podstawę zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Lipowej z dnia 19 sierpnia 2003 r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Gminy i miejscach publicznych na terenie Gminy Lipowa.