Gmina Lipowa

KOMUNIKAT - o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa

dodane dnia 2012-05-25 10:46 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Wójt Gminy Lipowa

Lipowa dnia, 25.05.2012


Na podstawie art.11 pkt.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipowa Uchwały Nr VI/23/11 z dnia 10.02.2011r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa. Integralną częścią projektu zmiany studium będzie Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, Lipowa 708, 34-324 Lipowa w terminie do dnia 29.06.2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości ( kopia mapy ), której dotyczy.Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa