Gmina Lipowa

Uchwała nr XXIV/133/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości będących współwłasnością: Józef Binda (...)

dodane dnia 2012-05-23 08:42 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

Uchwała nr XXIV/133/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 maja 2012 r.


w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości będących współwłasnością: Józef Binda, Włodzimierz Jakubiec, Cecylia Jakubiec, Mariusz Bysko, Alicja Bysko-Firlejczyk, Maria Pilarz.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§1


Wyraża się zgodę na przyjęcie na rzecz Gminy Lipowa darowizny nieruchomości położnych w Twardorzeczce oznaczonych w operacie gruntów jako działka ewidencyjna nr 669 o pow. 1300m2 oraz działka ewidencyjna nr 673 o pow. 1400m2, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu, Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgą wieczystą nr KW 57357 ,stanowiących współwłasność: Józef Binda, Włodzimierz Jakubiec, Cecylia Jakubiec, Mariusz Bysko, Alicja Bysko-Firlejczyk, Maria Pilarz.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.