Gmina Lipowa

Zapytanie ofertowe - na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, od mieszkańców Gminy Lipowa.

dodane dnia 2012-04-25 11:09 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna

Lipowa, dnia 23.04.2012 r.

RI.6236.1.35.2012.M.Sz.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, od mieszkańców Gminy Lipowa w ilości około 120 Mg.
Ofertę należy przesłać do dnia 04.05.2012 r.
Materiały zawierające azbest to- płyty płaskie i faliste, otulina rurowa cementowo-azbestowa i inne materiały zawierające azbest.

Zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia to koszty wywozu i utylizacji z terenu Gminy Lipowa i obejmuje:
1.dostarczenia worków lub palet do poszczególnych osób fizycznych na podstawie listy
otrzymanej z Urzędu Gminy Lipowa;
2.odbioru materiałów zawierających azbest od osób fizycznych;
3.unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05 oraz
przekazanie karty odpadu z poszczególnych posesji do tut. Urzędu Gminy w Lipowej.

Należy określić kwotę za wykonanie całości zakresu prac określonego w pkt. 1 a (zał. nr 1 formularz ofertowy) za 1 Mg którą następnie należy podzielić przez dwa i wpisać w ofertę w pkt. 1 b ponieważ połowa kwoty związanej z przedmiotem zamówienia będzie regulowana przez Gminę a druga połowa przez osoby fizyczne na podstawie odrębnej umowy sporządzonej pomiędzy Wykonawcą a osobą fizyczną.

Po podpisaniu umowy Urząd Gminy spisze z każdą osobą fizyczną umowę, która określa:

a). zobowiązanie gminy do pokrycia ½ części kosztów określonych w pkt. 1 b (dofinansowanie);
b). zobowiązanie osoby fizycznej do zawarcia odrębnej umowy z wykonawcą co do sposobu i terminu zapłaty pozostałej ½ części kosztów (wzór umowy w załączeniu).

Wykonawca otrzyma listę z pełnymi adresami i nr telefonu osób, które spisały umowę z Urzędem Gminy Lipowa.

UWAGA – przedmiot zamówienia nie obejmuje zdjęcia (rozbiórki) materiałów zawierających
azbest z budynków!
UWAGA – po wyborze oferty podpisanie umowy z Wykonawcą będzie możliwe dopiero po
przyjęciu przez Radę Gminy Lipowa uchwały o dofinansowanie wywozu i utylizacji
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipowa w 2012 r.
Przypuszczalny termin podpisania umowy – po 11.05.2012 r.- w załączeniu przesyłamy:
a).projekt umowy tut. urzędu z osobą fizyczną,
b). projekt umowy tut. urzędu z wykonawcą zadania,
c). wzór oferty.