Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 04 kwietnia 2012 roku

dodane dnia 2012-04-25 08:00 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

Uchwała Nr XXIII/128/ 12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 04 kwietnia 2012 roku


w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIX/102/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok


na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala co następuje:

§ 1


1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/102/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/102/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/102/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.