Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXIII/129/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 04 kwietnia 2012 rokuw sprawie ; zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

dodane dnia 2012-04-25 07:53 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

Uchwała Nr XXIII/129/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie ; zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 z 2001 r.poz.1591 z późń. zm. / oraz art.89.ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240/
Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje;


§ 1.


1.Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie; = 3.400.000,oo zł / słownie; trzymilionyczterysta tysięcyzłotych/ , na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2012.

§ 2.


1.Spłata kredytu określonego w § 1,ust. nastąpi w okresie 10 lat począwszy od 2013 roku do 2022 roku.
§ 3.


Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy kredytowej w wysokości określonej w § 1 ust.1.

§ 4.


Źródłem pokrycia rat kredytu będą dochody własne gminy Lipowa.

§ 5.


Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco.

§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.