Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXII/120/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca wsprawie nabycia działki połozonej w Lipowej.

dodane dnia 2012-04-18 09:08 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

Uchwała nr XXII/120/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 marca 2012 r.


w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1.


Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lipowa działki oznaczonej numerem ewidencyjnym - 1230/1 o powierzchni 17 m 2, położonej w Lipowej.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Na podstawie umowy przedwstępnej została wybudowana , ogrodzona oraz wydzielona geodezyjnie działka nr 1230/1o pow. 17m2 z wybudowaną przepompownią sieci kanalizacyjnej nr VII w Lipowej Podlas.