Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXII/116/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2012 roku

dodane dnia 2012-04-18 08:52 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

Uchwała Nr XXII/116/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 marca 2012 r.


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.)

Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:


§ 1.


Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.