Gmina Lipowa

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Lipowej Dolnej.

dodane dnia 2012-04-05 11:23 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

INFORMATOR : Przetargi
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Lipowej Dolnej.


WÓJT GMINY LIPOWA


Działając na podstawie art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.) oraz uchwały Rady Gminy Lipowa nr VIII/34/11 z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Lipowej.

o g ł a s z a IV p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 2342/1, 2345/1 o łącznej powierzchni 1034m2, objętych księgą wieczystą nr BB1Z/00075061/9,położoną w Lipowej, stanowiącą własność Gminy Lipowa.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Nieruchomość znajduje się w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr IV/ 29/03 z dnia 18 marca 2003r opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 54 poz.1682 z dnia 30 czerwca 2003r- w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem

14.2.1.2MNpp –Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przewagą zabudowy projektowej na
projektowanych działkach budowlanych.

Opis nieruchomości : Działki położone w Lipowej Dolnej w terenie o lekkim spadku w kierunku północno- wschodnim. Teren o dużych walorach krajobrazowych. Działki tworzą jeden kompleks i posiadają dobry dostęp do drogi. Dojazd przeciętny- droga wąska o nawierzchni asfaltowej. Odległość od drogi Lipowa- Pietrzykowice około 400m. Działki nie są zbudowane ani ogrodzone. W pobliżu nieruchomości sieć elektryczna, wodna, kanalizacyjna , gazowa i telefoniczna. Sąsiadujące wzdłuż drogi działki są zabudowane.

Cena wywoławcza : 59 020,00 zł. netto (słownie : pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych)
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,poz. 535 z p. nm.)

Termin składania wniosków przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261 poz.2603 z p. zm.) upłynął w dniu 27.06.2011r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 07.07.2011r.
Drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 01.09.2011.
Trzeci przetarg został przeprowadzony w dniu 16.02.2012r.

Przetarg IV odbędzie się dnia 10.05.2012r.(czwartek) o godz. 9 00 w budynku Urzędu Gminy Lipowa, budynek A, II piętro pok. nr 18.

Wpłata wadium winna nastąpić w pieniądzu (przelew) w terminie do dnia 07.05.2012r.

Wadium wynosi 6.000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych ).

Wpłata wadium w pieniądzu należy dokonać na konto Urzędu Gminy Lipowa nr 81 8137 0009 0000 2538 2000 0030 BS Żywiec z dopiskiem ”wadium - działka w Lipowej Dolnej - IV” za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który :
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub
zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym,
- wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
- odstąpił od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi,

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dniu przetargu :
- dowód wniesienia wadium,
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis w właściwego rejestru (ważny 3
miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami
przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
Nieruchomość będzie sprzedawana na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie o okazanie granic nastąpi kosztem i staraniem nabywcy.

Koszty aktu notarialnego i wszelkie inne opłaty związane z zakupem poniesie kupujący.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków.

Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r nr 167,poz. 1758 z p. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu.

Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.

O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Lipowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipowa, budynek A. pok. nr 3 lub tel. (033) 867-18- 48,email: www.ug-lipowa.com.

Lipowa, dnia 05.04.2012r.