Gmina Lipowa

Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie wyborów uzupełniających

dodane dnia 2012-03-30 13:27 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

ZARZĄDZENIE NR 94/12
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Lipowa w okręgu wyborczym nr 1


Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Prze-pisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), w związku z uchwałą nr XXII/124/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Lipowa w czteromandatowym okręgu wybor-czym nr 1.

§ 2.

W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybierany 1 radny.

§ 3.

Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 3 czerwca 2012 r.

§ 4.

Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wybor-czym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


WOJEWODA ŚLĄSKI

Zygmunt Łukaszczyk