Gmina Lipowa

UCHWAŁA Nr XX/107/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2012

dodane dnia 2012-03-09 11:21 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

UCHWAŁA Nr XX/107/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 stycznia 2012 roku


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. / oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz.U.
z 2005 roku Nr 1180, poz. 1493 z póź. zm./ Rada Gminy Lipowa uchwala:

§ 1

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2012 określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.