Gmina Lipowa

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi

dodane dnia 2012-01-27 14:31 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu
Rocznego programu współpracy Gminy Lipowa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2012 rok

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 19 grudnia 2011 r. do 29 grudnia 2011 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012r. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag, opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem Rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 r. zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lipowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Punkcie Obsługi Klienta. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną i osobiście.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. W ramach konsultacji Stowarzyszenie Miłośników Oscypka zgłosiło propozycję, dotyczącą reprezentowania Gminy Lipowa podczas imprez, odbywających się poza terenem gminy, organizowanych przez podmioty pochodzące z Gminy Lipowa.
Zgodnie z Uchwałą nr VI/28/11 z dnia Rady Gminy Lipowa z dnia 10.02.2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, protokół z wynikami konsultacji zamieszcza się: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipowej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.lipowa.pl

Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa