Gmina Lipowa

Zawiadomienie o sesji

dodane dnia 2012-01-25 10:45 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu
30 stycznia 2012 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy
w Lipowej odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Lipowa na rok 2012
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2012
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XIX/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/11/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
11.Przyjęcie protokołu z XVI sesji
12.Przyjęcie protokołu z XVII sesji
13.Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
14.Zamknięcie sesji