Gmina Lipowa

Uchwała nr XIX/104/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 r.

dodane dnia 2012-01-24 10:06 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

wersja archiwalna


Uchwała nr XIX/104/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 grudnia 2011 r.


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1.


Uchwala się Roczny program współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipowej.


Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/104/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 grudnia 2011 r.


Roczny program współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.Rozdział I.
Postanowienia ogólne.


§ 1


Podstawą Programu Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011, zwanego dalej „Programem” jest art. 5 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 2


Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) gminie - rozumie się przez to Gminę Lipowa,
3) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4) programie - rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami na rok 2011,
5) dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 126 i art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
6) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile
obejmują zadania Gminy Lipowa.

Rozdział II.
Cel główny i cele szczegółowe.


§ 3


1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Lipowa, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącemu rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb mieszkańców oraz wzmocnieniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

§ 4


Celami szczegółowymi programu są:
1) umacnianie w świadomości społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie
2) zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności lokalnej mieszkańców.
3) stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej.
4) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i innych podmiotów i promowanie ich osiągnięć.

Rozdział III.
Zasady współpracy.


§ 5


Współpraca Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:
1. Zasada suwerenności stron – oznacza, że stosunki pomiędzy gminą, a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
2. Zasada pomocniczości – oznacza, że będzie uznawane prawo obywateli do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych, wspierania ich działalności oraz umożliwienia realizacji tych zadań na zasadach i w formie określonej ustawą,
3. Zasada partnerstwa – oznacza, że uznawane będzie prawo uczestnictwa obywateli w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązanie stanowi przedmiot zadań publicznych oraz wspólnego wypracowania sposobów wykonywania zadań publicznych, a także uczestnictwa w wykonywaniu tych zadań,
4. Zasada efektywności – oznacza, że należy wspólnie dążyć do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,
5. Zasada jawności – oznacza, że gmina udostępni wszelkich informacji organizacjom o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań, a jednocześnie obliguje to organizacje do udostępnienia informacji dotyczących ich działalności.
6. Zasada uczciwej konkurencji – oznacza, że gmina dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert spośród organizacji ubiegających się o środki publiczne na realizacje zadań publicznych.

Rozdział IV.
Zakres przedmiotowy


§ 6


Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział V.
Formy współpracy.


§ 7


Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie, które może mieć formy:
a) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub
b) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, w szczególności poprzez udział w organizowanych spotkaniach,
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów gminy wraz z określeniem przedmiotu ich działania,
5) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu programów i wniosków,
6) obejmowania patronatem przez wójta przedsięwzięć realizowanych przez organizacje,
7) promocji działalności organizacji poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek zainteresowanych, informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronie internetowej gminy.


Rozdział VI.
Priorytetowe zadania publiczne.


§ 8


Ustala się następujące priorytetowe obszary współpracy na 2012 r. z zakresu:

1) Kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu,
b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji różnych świąt i rocznic gminnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
c) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych,
d) uczestnictwo w zawodach na szczeblu gminnym i ponadgminnym,
e) upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów oraz zapewnienie im aktywnych form spędzenia wolnego czasu,
f) organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży.

2) Kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności:
a) ochrona dóbr kultury i tradycji, dbałość o zachowanie i wzbogacanie zbiorów kulturowych oraz wspieranie wydawnictw niskonakładowych związanych z gminą,
b) propagowanie kultury wśród mieszkańców gminy oraz edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, obejmujące:
- organizację imprez kulturalnych o zasięgu gminnym,
- reprezentowanie dorobku kulturalnego gminy na zewnątrz,
- organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań w dziedzinie propagowania folkloru dla uczniów i młodzieży szkolnej,
- reprezentowanie Gminy Lipowa podczas imprez odbywających się poza terenem gminy, organizowanych przez podmioty pochodzące z Gminy Lipowa
c) promocję kultury gminy poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rzemiosła ludowego,
d) gromadzenie i ochrona dóbr kultury, upamiętnianie miejsc pamięci narodowej, pielęgnowanie polskości i podtrzymywanie tradycji narodowej.

3) Przeciwdziałania patologiom społecznym, a w szczególności:
a) pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
b) działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży o szkodliwości picia alkoholu oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
c) organizowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
d) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą propagujących zdrowy styl życia,
e) organizowanie pobytu dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym, na koloniach i obozach z programem profilaktycznym w okresie wakacji.

Rozdział VII.
Okres i sposób realizacji programu.


§ 9


Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 10


1. Zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb ich zlecania.
2. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane przez Wójt Gminy przynajmniej jeden raz w roku i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Rozdział VIII.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.


§ 11


1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych została określona w uchwale budżetowej rok 2012.
2. Środki przeznaczone na dotacje udzielane podmiotom programu w ramach trybów przewidzianych w ustawie w 2012 roku wynoszą:
1) z zakresu kultury fizycznej i sportu - 20.000 zł
2) z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 20.000 zł
3) z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym - 27.000 zł

Rozdział IX.
Sposób oceny realizacji programu.


§ 12


1. Realizacja programu podlega ocenie w ramach której Wójt przedłoży Radzie Gminy Lipowa do dnia 30 kwietnia 2012 roku sprawozdanie z jego realizacji.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zawierać będzie informacje na temat efektywności realizacji programu opartej w szczególności o analizę następujących wskaźników:
1) ilość organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania publicznego,
2) ilość umów zawartych na realizację zadań publicznych,
3) ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,
4) formy współpracy pozafinansowej powiatu z organizacjami pozarządowymi,
5) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań.

Rozdział X.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji.


§ 13


1. Konsultacje odbywają się w sposób określony w uchwale nr VI/28/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

2.W opracowaniu projektu Programu brali udział merytoryczni pracownicy wykonujący czynności
z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym .

4.Konsultacje, o których mowa w ust. 1 przeprowadzone będą na podstawie Zarządzenia Nr 117/2011Wójta Gminy Lipowa z dnia 14 grudnia 2011 r. w terminie od dnia 19 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2011 r. poprzez umieszczenie projektu Programu wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Konsultacje przebiegały w następujący sposób:
1) Projekt Programu współpracy wraz z formularzem zgłaszania opinii został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Punkcie Obsługi Klienta.
2) Propozycje i uwagi można było zgłaszać do dnia 29 grudnia 2011 r. za pomocą formularza opinii na adres poczty elektronicznej: uglipowa@tenit.com.pl lub osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w Punkcie Obsługi Klienta.

3) W ramach konsultacji Stowarzyszenie Miłośników Oscypka zgłosiło propozycję dotyczącą reprezentowania Gminy Lipowa podczas imprez odbywających się poza terenem gminy, organizowanych przez podmioty pochodzące z Gminy Lipowa.

6. Wynik konsultacji, w postaci protokołu z ich przebiegu zostanie opublikowany na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy Urzędu Gminy w Lipowej.
7. Ostateczna wersja Programu z uwzględnieniem zgłoszonej propozycji skierowana będzie na sesję Rady Gminy celem podjęcia stosownej uchwały.
8. Po uchwaleniu, „Rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012” zostanie on ogłoszony na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Lipowej.

Rozdział XI.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.


§ 14


1. Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie następuje w trybie zarządzenia Wójta Gminy.
2. W skład Komisji powołuje się:
1) pracowników komórek organizacyjnych urzędu odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie konkursów,
2) osoby reprezentujące organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorących udział w konkursie,
3) w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

§ 15


1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
3. Komisja podejmuje decyzje w składzie minimum 3 osób.
4. W sprawach proceduralnych Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Za pracę w komisji nie przysługuje wynagrodzenie

§ 16


Do zadań Komisji należy:
1) ocena ofert pod względem formalnym, zgodnie z kryteriami przyjętymi w konkursie,
2) sporządzenie listy rankingowej ofert zgłoszonych na konkurs w malejącej kolejności ich oceny,
3) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentów, z możliwością zaproponowania przyznania wysokości dotacji w kwocie niższej od określonej w ofercie i jej przekazanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Lipowa.
4) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji, którego protokół dotyczy, imiona i nazwiska członków komisji, liczbę złożonych ofert, wskazanie daty i miejsca protokołu, wskazanie ofert odrzuconych, wskazanie ofert, które zostały zaopiniowane pozytywnie wraz z propozycją przyznania dotacji oraz z uzasadnieniem.