Gmina Lipowa

Uchwała Nr XIX/100/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok

dodane dnia 2012-01-24 08:25 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

wersja archiwalnaUchwała Nr XIX/100/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 grudnia 2011 rokuw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok


na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala co następuje:

§ 1

1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/8/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/8/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/8/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 2
Traci moc Uchwała Nr XVIII/96/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie; zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.