Gmina Lipowa

Uchwała Nr XVII/88/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

dodane dnia 2012-01-02 13:18 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna

Uchwała Nr XVII/88/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie: wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./, art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm./ oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm./

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


1. Ustalić wzór informacji o nieruchomościach ( IN-1 ), o treści jak w załączniku Nr 1.
2. Ustalić wzór deklaracji na podatek od nieruchomości ( DN-1 ), o treści jak w załączniku Nr 2.

§ 2


3. Ustalić wzór informacji w sprawie podatku rolnego ( IR-1 ), o treści jak w załączniku Nr 3.
4. Ustalić wzór deklaracji na podatek rolny ( DR-1 ), o treści jak w załączniku Nr 4.

§ 3


5. Ustalić wzór informacji w sprawie podatku leśnego ( IL-1 ), o treści jak w załączniku Nr 5.
6. Ustalić wzór deklaracji na podatek leśny ( DL-1 ), o treści jak w załączniku Nr 6.

§ 4


Traci moc Uchwała Nr XIV / 71 / 03 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie wzoru formularza dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, Uchwała Nr XIV / 72 / 03 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie wzoru formularza dla wymiaru i poboru podatku rolnego, Uchwała Nr XIV / 73 / 03 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie wzoru formularza dla wymiaru i poboru podatku leśnego.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.