Gmina Lipowa

UCHWAŁA NR XVII/90/11 RADY GMINY LIPOWA z dnia 1 grudnia 2011 r

dodane dnia 2012-01-02 13:15 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

UCHWAŁA NR XVII/90/11
RADY GMINY LIPOWA
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach PROW ( „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 )
w 2012 roku na inwestycję pod nazwą
„ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE LIPOWA – ETAP II ”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


Zaciągnąć pożyczkę w ramach wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości: = 959.382,7o zł. (słownie: dziewięćset pięćdziesiątdziewięćtysięcytrzystaosiemdziesiątdwazłote70/100 ) na inwestycję pn.: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE LIPOWA – ETAP II ”.

§ 2Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego Oddział
w Katowicach Filia w Bielsku – Białej.

§ 3


Pożyczka zostanie spłacona ze środków przekazywanych na rachunek Pożyczkobiorcy, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję pn: „ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE LIPOWA – ETAP II ”, spłata nastąpi w roku 2012.

§ 4


Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5


Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.