Gmina Lipowa

Zawiadomienie o sesji

dodane dnia 2011-12-23 11:25 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu
30 grudnia 2011 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy
w Lipowej odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad
:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012
5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Lipowa odprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy Lipowa
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/26/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/4/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 grudnia 2010 r.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/3/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 grudnia 2010 r.
12.Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
13.Zamknięcie sesji