Gmina Lipowa

Zawiadomienie o sesji

dodane dnia 2011-11-24 11:53 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu 1 grudnia 2011 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XVII Sesja
Rady Gminy Lipowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lipowa
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej
9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych w obiektach i na nieruchomościach stanowiących własność gminy Lipowa
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lipowa do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lipowa
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Lipowa na 2012 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2012 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny podatek leśny
17.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
18.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach PROW („Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 ) w 2012 roku na inwestycję pod nazwą „ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE LIPOWA – ETAP II ”
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw w Gminie Lipowa oraz zasad ich wypłacania
22. Przedstawienie informacji oświatowej
23. Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
24. Przyjęcie protokołu z XIV sesji
25. Przyjęcie protokołu z XV sesji
26. Zamknięcie sesji