Gmina Lipowa

Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej.

dodane dnia 2011-10-18 08:58 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XIV/70/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 września 2011 r.

w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1.


Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lipowa działki oznaczonej numerem ewidencyjnym - 1994/1 o powierzchni 18 m2, objętej KW BB1Z/00036272/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu, Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Lipowej.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.