Gmina Lipowa

Uchwała Nr XIV/68/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.

dodane dnia 2011-10-18 08:55 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr XIV/68/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 września 2011 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala co następuje:

§ 1


1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/8/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.