Gmina Lipowa

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA

dodane dnia 2011-10-12 11:32 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U. z 2008r nr 199 poz. 1227)

zawiadamia się


Że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony dokument zatwierdzony przez Radę Gminy Lipowa
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa
Dokument został zatwierdzony przez Radę Gminy Uchwałą nr XII/56/11 z dnia 19 lipca 2011 r. oraz ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 217 poz. 3775 z dnia 16.09.2011 r.
Dokument jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, Lipowa 708, 34-324 Lipowa, pokój nr 3.