Gmina Lipowa

Informacja dotycząca spisu wyborców

dodane dnia 2011-09-29 10:40 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

INFORMACJA
WÓJTA GMINY LIPOWA


o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.
Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wy-borczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. )

Wójt Gminy Lipowa

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipowej
w terminie od dnia 19 września 2011 r. do dnia 3 października 2011r. w godz. od 730 do godz. 14 30 na pisemny wniosek wyborcy § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 17 rozporządzenia).