Gmina Lipowa

Uchwała nr XIV/60/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie nabycia działki nr 1491/1 położonej w Lipowej.

dodane dnia 2011-09-26 09:37 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XIV/60/11
Rady Gminy Lipowa

z dnia 8 września 2011 r.


w sprawie nabycia działki nr 1491/1 położonej w Lipowej.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz .U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1.


Wyraża się zgodę na nabycie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/1 o powierzchni 114 m2, objętej KW BB1Z/00103556/2 położonej w Lipowej na rzecz Gminy Lipowa.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.