Gmina Lipowa

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. księgowości budżetowej i inspektora ds. bhp

dodane dnia 2011-09-07 13:09 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Lipowa, dnia 07.09.2011 r.


Zawiadomienie


Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zmianami)


Wójt Gminy Lipowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
stanowisko ds. księgowości budżetowej i inspektora ds. bhp


Wymagania konieczne
1. Wykształcenie wyższe w specjalności rachunkowość, studia
podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
2 września 1997 r. (Dz.U. z dnia 18 września 1997 r.) w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami.
2. Znajomość obsługi programów komputerowych Microsoft Office
Excel, Microsoft Office Word,
3. Praktyczna wiedza dotycząca zasad i organizacji Urzędu
4. Znajomość przepisów określających prawa i obowiązki pracownika samorządowego,
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych,
6. Umiejętność pracy w zespole,
7. Rzetelność i odpowiedzialność

Główne obowiązki

1. Wymiar podatku od środków transportowych
2. Prowadzenie ewidencji środków transportowych , oraz bieżąca ich aktualizacja w uzgodnieniu z Wydziałem komunikacji
3. Wprowadzenie zmian do ewidencji
4. Wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych do egzekucji zobowiązań podatkowych oraz bieżąca ich aktualizacja
5.Bieżące sporządzanie przelewów (wydatki Urzędu Gminy)
6.Bieżąca archiwizacja dokumentów księgowych
7. Dokonywanie przeglądów warunków pracy w Urzędzie Gminy
8. Dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp oraz sporządzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji
9. Występowanie do Wójta Gminy z wnioskami dotyczącymi stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp
10. Nadzorowanie usuwania wskazanych zaleceń
11. Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
12. Współpraca z instytucjami sprawującymi nadzór w zakresie bhp i oraz nadzór nad realizacją wydawanych przez nie zaleceń i postanowień
13. Przeprowadzanie szkoleń pracowników Urzędu w zakresie obowiązujących przepisów bhp oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji
14. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzanie ich w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
15. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z ustalonymi zasadami

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.CV i list motywacyjny
2.Kopia dyplomu ukończenia szkoły – uczelni
3.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
4.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji
5.Kopie i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów do dnia 21.09.2011 r. w Urzędzie Gminy - Biuro Obsługi Klienta (parter) do godz.1500

Inne informacje

Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na ocenie spełnienia przez kandydatów warunków niniejszego ogłoszenia.
Kandydaci spełniający wymogi zostaną zaproszeni do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego , na które składać się będzie test sprawdzający wiedzę z zakresu:
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- Ustawy o finansach publicznych
- Ustawy o rachunkowości budżetowej
- Praktycznej umiejętność obsługi programu księgowości budżetowej
- Ustawy Kodeks Pracy

Pięć osób z najlepszymi wynikami testu zostanie zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną i sprawdzeniu umiejętności praktycznych po którym zostanie podjęta decyzja o zatrudnieniu wybranej osoby.
O terminach postępowania rekrutacyjnego każda z osób ubiegających się o w/w stanowisko zostanie powiadomiona indywidualnie.
Dokumenty złożone przez kandydatów na w/w stanowisko nie będą zwracane po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.


Wójt Gminy Lipowa

Stanisław Caputa