Gmina Lipowa

Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej.

dodane dnia 2011-08-04 08:59 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XII/55/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 19 lipca 2011 r.


w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie części nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka nr 1249/8 o pow. 300 m2, położonej w Lipowej, objętej księgą wieczysta nr 78179 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu.

§ 2.

Zakupiona działka przeznaczona zostanie pod drogę „Na Mysłówek”, zerwaną podczas nawałnicy deszczu w czerwcu br.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.