Gmina Lipowa

Uchwała Nr VIII/35/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r.

dodane dnia 2011-05-13 09:50 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz


Uchwała Nr VIII/35/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 21 kwietnia 2011 r.


w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Lipowa zabudowanej działki nr 4785 położonej w Lipowej
.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.),art.13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z póżn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§1.


Postanawia się wystąpić do Starosty Żywieckiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Lipowa prawa własności działki nr 4785 o powierzchni 0,2600 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 506, położonej w Lipowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przewidzianym do wykorzystania na komunalne lokale mieszkalne.

§2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.