Gmina Lipowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego składającej się z działki o nr 2342/1 oraz nr 2345/1 położonej w Lipowej.

dodane dnia 2011-05-13 08:51 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

W y k a z


nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego składającej się z działki o nr 2342/1 oraz nr 2345/1 położonej w Lipowej.

Wójt Gminy Lipowa na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.), uchwały nr VIII/34/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lipowej
.
o g ł a s z a


przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 2342/1 , 2345/1 o łącznej powierzchni 1034 m 2 położonej w Lipowej stanowiącej własność Gminy Lipowa.

1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/00075061/9,
2.Powierzchnia działek : 0,1034 ha,
3.Opis nieruchomości: Działki położone są strefie peryferyjnej miejscowości Lipowa- Lipowa Dolna w terenie o lekkim spadku w kierunku północno – wschodnim.
Teren o dużych walorach krajobrazowych. Działki tworzą jeden kompleks i posiadają dobry dostęp do drogi. Dojazd przeciętny – droga wąska o nawierzchni asfaltowej. Odległość od drogi Lipowa-Pietrzykowice około 400 m. Działki nie są zabudowane ani ogrodzone. Teren jest uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną. Przez działkę wzdłuż drogi przebiega sieć kanalizacyjna i elektryczna .Na działce jest studzienka kanalizacyjna i przy granicach 2 słupy elektryczne. Sieć wodociągowa i gazowa przebiegają w odległości około 30 do 50m od działek. sąsiadujące wzdłuż drogi działki są zabudowane.
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
14.2.1.2 MNpp – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przewagą zabudowy
projektowanej na projektowanych działkach budowlanych..
5. Cena nieruchomości : 59 020,00 zł,
6.Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje po - przednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 03.06.2011r.

W przypadku braku wniosków w podanym powyżej terminie od osób uprawnionych do pierwszeństwa nabycia, zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Lipowa , dnia 13.05. 2011r.