Gmina Lipowa

OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań w 2011 roku na terenie Gminy Lipowa

dodane dnia 2011-04-22 07:13 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY LIPOWA


w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań w 2011 roku na terenie Gminy Lipowa.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), uchwały nr VIII/39/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011,


zapraszam do składania ofert na realizację w 2011 r. zadań świadczonych na rzecz społeczności lokalnej Gminy Lipowa.


1. Rodzaj zadania:

1) z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu,
b)organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji różnych świąt i rocznic gminnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
c)krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych,
d)uczestnictwo w zawodach na szczeblu gminnym i ponadgminnym,
e)upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów oraz zapewnienie im aktywnych form spędzenia wolnego czasu,
f)organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży.

2) z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności:
a) ochrona dóbr kultury i tradycji, dbałość o zachowanie i wzbogacanie zbiorów kulturowych oraz wspieranie wydawnictw niskonakładowych związanych z gminą,
b) propagowanie kultury wśród mieszkańców gminy oraz edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, obejmujące:
- organizację imprez kulturalnych o zasięgu gminnym,
- reprezentowanie dorobku kulturalnego gminy na zewnątrz,
- organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań w dziedzinie propagowania folkloru dla uczniów i młodzieży szkolnej,
c) promocję kultury gminy poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rzemiosła ludowego,
d) gromadzenie i ochrona dóbr kultury, upamiętnianie miejsc pamięci narodowej, pielęgnowanie polskości i podtrzymywanie tradycji narodowej.

3) z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, a w szczególności:
a) pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
b) działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży o szkodliwości picia alkoholu oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
c) organizowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
d) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą propagujących zdrowy styl życia,
e) organizowanie pobytu dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym, na koloniach i obozach z programem profilaktycznym w okresie wakacji.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

1) z zakresu kultury fizycznej i sportu: 35 000,00 zł.
2) z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 20 000,00 zł.
3) z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym: 10 000,00 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji.

1) do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) oferty konkursowe powinny zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, której dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków własnych, oraz wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
3) prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny Komisji powołanej przez Wójta Gminy w zakresie opiniowania wniosków o przyznanie środków, co będzie podstawą wyboru przez Wójta Gminy ofert, na które przyznana zostanie dotacja.
4) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

4. Terminy i warunki realizacji zadania.

1) zadania będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2011 r.
2) zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, w sposób efektywny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

5. Termin składania ofert.

1) oferty na realizację zadania należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Lipowej, Lipowa 708, w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2011 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs 2011 na realizację zadania publicznego - rodzaj
zadania”.
2) o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Lipowej.
3) oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4) oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010 r. Nr 6 poz. 25).
5) oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6. Tryb i kryteria stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert.

1) wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lipowa.
2) decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy, decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3) przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadania Komisja Konkursowa:
a) ocenia znaczenie zadania dla Gminy,
b) ocenia wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,
c) ocenia przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, uwzględniając liczbę osób objętych zadaniem,
d) ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym jakość, kompleksowość,
doświadczenie i zaplecze oferenta, kwalifikacje realizatorów,
e) uwzględnia analizę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, w tym jakość i terminowość rozliczania dotacji,
f) uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
g) uwzględnia wkład rzeczowy, osobowy organizacji, w tym pracę społeczną członków,
h) uwzględnia inne warunki wymienione w ofercie, mające wpływ na realizację zadania lub
znaczenie zadania dla gminy Lipowa.

7. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.
3.

W roku 2010 na realizację zadań publicznych w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 65 000 zł., z czego na zadania:

1) z zakresu kultury fizycznej i sportu: 35 000,00 zł.
2) z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 20 000,00 zł.
3) z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym: 10 000,00 zł.