Gmina Lipowa

Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 marca 2011 r.

dodane dnia 2011-04-20 07:55 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr VII/31/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 marca 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. nr 52 poz. 420 ze zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.