Gmina Lipowa

Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Lipowa pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi pow

dodane dnia 2011-02-08 08:27 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr V/22/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 stycznia 2011 r.


w sprawie udzielenia przez Gminę Lipowa pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Lipowa.


Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice – Lipowa – Ostre – Twardorzeczka o długości 3,28 km, na poziomie 21,5% wartości poprzetargowej całości zadania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.