Gmina Lipowa

UCHWAŁA Nr V/19/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

dodane dnia 2011-02-08 08:13 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

UCHWAŁA Nr V/19/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 stycznia 2011 r.


w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Lipowa na rok 2011.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. / oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm./, oraz art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku / Dz. U.
z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z póź. zm. /.

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2011 oraz wprowadza do realizacji w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący część strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lipowa na lata 2011 – 2015 r.

§ 2

Plan realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2011 określony w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipowej w 2011 roku określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Lipowej w roku 2011, realizowany jest przez Urząd
Gminy w Lipowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.