Gmina Lipowa

Uchwała nr V/14/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu O

dodane dnia 2011-02-08 07:58 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr V/14/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 stycznia 2011 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym/t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 z późn. zm./,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§1

1. Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pt. „Mądry przedszkolak w Siennej” w ramach Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki” 2007 – 2013.
2. Upoważnić Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy do zatwierdzenia w/w wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

§2

Źródłem finansowania inwestycji będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.