Gmina Lipowa

W y k a z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego składającej się z działki o nr 3099/2,3100/4 położonej w Lipowej

dodane dnia 2011-02-04 07:33 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Wójt Gminy Lipowa na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.), uchwały nr XLIII/308/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lipowej

o g ł a s z a


przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 3099/2 , 3100/4 o łącznej powierzchni 582 m 2 położonej w Lipowej stanowiącej własność Gminy Lipowa.

1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/00075061/9,
2.Powierzchnia działki : 0,0582 ha,
3.Opis nieruchomości: Działka położona w strefie pośredniej miejscowości Lipowa - Podkościół,
pomiędzy drogą a potokiem. Po przeciwnej stronie drogi znajdują się budynki mieszkalne, przy
drodze lokalnej. Działka nie jest zabudowana ani ogrodzona. Na działkach były dokonywane próbne
odwierty w celu poszukiwania wody. Część działek stanowi skarpę schodzącą do potoka. Pozostała
część działek znajduje się w terenie równym. według ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako
Ps IV 0,0456 ha, Lz IV 0,00126 ha. Sąsiadujące tereny budowlane są uzbrojone w sieć elektryczną,
wodociągową i gazową.
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
13.7 ZZ – tereny łąk i zadrzewień.
5. Cena nieruchomości : 4 940,00 zł,
6.Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje po - przednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 25.02.2011r.

W przypadku braku wniosków w podanym powyżej terminie od osób uprawnionych do pierwszeństwa nabycia, zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości.Lipowa , dnia 04.02. 2011r.