Gmina Lipowa

Uchwała Nr IV/9/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2011 r.

dodane dnia 2011-01-19 11:53 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr IV / 9 / 10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 rokuw sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2011 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 2, 3, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239 , 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami )


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:
§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości = 27.861.268,98 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości = 24.502.491,98 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości = 3.358.777,oo zł,

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości = 30.615.142,15 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2 ).
2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę w wysokości = 23.996.100,15 zł,
w tym na:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane = 12.188.296,oo zł,
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych = 5.444.122,44 .zł;
2) Dotacje na zadania bieżące kwotę = 347.910,oo zł;
w tym ;
a) Na realizację dotacji celowych udzielonych z budżetu dla Jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych kwotę ; 65.000,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 3 ).
b) Na realizację dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu dla samorządowej
Instytucji kultury kwotę ; 245.164,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 4 ).
c) Na realizację dotacji celowych udzielonych z budżetu do realizacji zadań na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwotę ; 32.746,oo zł
( zgodnie z załącznikiem nr 5 ).
d) Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolnicze j kwotę ; 5.000,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 6 ).
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę = 3.665.823,oo zł;
4) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w
roku budżetowym kwotę = 1.158.369,17 zł;
5) Wydatki na obsługę długu kwotę = 494.237,oo zł.

2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości = 6.619.042,oo zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 7 ) , w tym na ;
a ) Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę = 84.648,oo zł
( zgodnie z załącznikiem nr 5 )
§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości = 2.753.873,17 zł,
zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w tym:
a) z kredytów = 53.873,17 zł;
b) z emisji papierów wartościowych = 2.700.000,oo zł.
2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu = 3.980.002,17 zł;
3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu = 1.226.129,oo zł;
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 8

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie = 143.206,oo zł następująco ;:
1) ogólną w wysokości = 86.636,oo zł;
2) celową w wysokości = 56.570,oo zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości = 2.864.345,oo, (zgodnie z załącznikiem nr 9)
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości ;
= 288.032,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 10)
3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości = 198.328,44 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11 )
4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w wysokości = 32.746,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 5 )
5. Dotacje przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w wysokości = 84.648,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 5 )

§ 6

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości = 285.844,oo zł, ( zgodnie z załącznikiem nr 12)

§ 7

1. Ustala się dochody w wysokości = 113.400,oo zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości = 113.400,oo zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 13 .)
§ 8
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi = 63.200,oo zł - zgodnie z załącznikiem nr 9
§ 9
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych następująco :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,oo zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.753.873,17 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów 1.226.129,oo zł
§ 10
Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2011 roku
do wysokości = 300.000,oo zł.
§ 11
Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości = 800.000,oo zł,
2) finansowania planowanego deficytu budżetu gminy,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków bieżących między działami,
6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, kierownikom jednostek organizacyjnych,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12.
Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych, publicznych oraz zastępczej służby wojskowej.
Środki otrzymane za rozmowy telefoniczne, gaz, energię podlegają wznowieniu w zakresie poniesionych wydatków bieżących.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.