Gmina Lipowa

Uchwała Nr XLIII/303/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie: podatku od środków transportowych na 2011 rok.

dodane dnia 2010-12-29 12:58 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr XLIII/303/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie : podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30.07.2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. ( M.P. Nr 55 poz. 755 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11.10.2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. ( M.P. Nr 75 poz. 950 ),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Lipowa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXI/223/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.